بیت الزهرا
Shadow
Slider

مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک نوزدهم رمضان هیئت بیت الزهرا اندیمشک (س)

مراسم شب هفدهم ماه مبارک رمضان

محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک هفدهم رمضان هیئت بیت الزهرا اندیمشک (س)

مراسم شب شانزدهم ماه مبارک رمضان

محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک شانزدهم رمضان هیئت بیت الزهرا اندیمشک (س)

مراسم شب پانزدهم ماه مبارک رمضان

محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک پانزدهم رمضان هیئت بیت الزهرا اندیمشک (س)

مراسم شب چهاردهم ماه مبارک رمضان

محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک چهاردهم رمضان هیئت بیت الزهرا اندیمشک (س)

بیت الزهرا (س) اندیمشک

بیت الزهرا (س) اندیمشک

بیت الزهرا (س) اندیمشک

بیت الزهرا (س) اندیمشک